Defining and Non-defining Attributes Pretest

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
324259
0
300
block

A circle is tiny. Defining or non-defining?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
324260
0
300
none
324261
0
300
none
324262
0
300
none
324264
0
300
none
324265
0
300
none
324266
0
300
none
324267
0
300
none
324257
0
300
none
324258
0
300
none