Days of Week, Time (2B p2-15)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485064
0
240
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

Sunday

Tuesday

Thursday

Saturday

Monday

Wednesday

5 o'clock

7 o'clock

9 o'clock

12 o'clock

Today Monday.

Today Friday.

1 o'clock

2 o'clock

3 o'clock

4 o'clock

Nhấp và kéo

si diăn; 四点

Xīng qí' èr; 星期二

yī diăn; 一点

xīng qí tiān; 星期天

Xīng qí sì; 星期四

sān diăn; 三点

jin tiān xīng qí wu; 今天星期五

liăng diăn; 兩点

Wǔ diǎn; 五点

xīng qí sān; 星期三

xīng qí liù; 星期六

Qī diăn; 七点

xīng qí yī; 星期一

Shí'èr diăn; 十二 点

Jiǔ diăn; 九点

jin tiān xīng qí yī; 今天星期一


485065
0
60
none