Daniel Chapter 5

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
524722
0
90
block

5:1 How many lords did Belshazar make a feast for?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
524723
0
90
none
524724
0
90
none
524725
0
90
none
524726
0
90
none
524727
0
90
none
524728
0
90
none
524729
0
90
none
524730
0
90
none
524731
0
90
none
524732
0
90
none
524733
0
90
none
524734
0
90
none
524735
0
90
none
524736
0
90
none