Cystic Fibrosis

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
476421
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What are the two types of CFTR corrector?

Pharmacological chaperone Proteostasis modulator -- modulate proteins that control folding of CFTR in ER (lumacaftor)

Bạn đã nhận được nó phải không?

475558
0
300
none
475570
0
60
none
475579
0
180
none
475580
0
180
none
475581
0
180
none
475583
0
60
none
475585
0
240
none
475586
0
180
none
476371
0
60
none
476384
0
180
none
476387
0
300
none
476392
0
240
none
476395
0
180
none
476400
0
180
none