CYO: 4BBY1013: L1&2: Biological Macromolecules

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
31168
0
120
block

What is the monomeric building block of triacylglycerols and glycerophospholipids?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

31169
0
120
none
31170
0
120
none
31171
0
120
none
31172
0
120
none
31173
0
120
none
31174
0
120
none
31175
0
120
none
31176
0
120
none
31179
0
120
none
31181
0
120
none
31183
0
120
none
31185
0
120
none