cs revision

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
170267
0
60
block

put the units in order of size

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

Nhấp và kéo

bit

megabyte

gigabyte

kilobyte

terabyte

byte


170268
0
60
none
170270
0
60
none
170272
0
60
none