Critical Thinking

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
359548
0
20
block

Which is not a cognitive skill involved in critical thinking?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
359551
0
40
none
359552
0
60
none