Criminal Liability

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
26771
0
120
block

Select the causation case for 'Thin Skull Rule'?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
26772
0
120
none
26773
0
120
none
26774
0
120
none
26775
0
120
none
26776
0
120
none
26777
0
120
none
26778
0
120
none
26779
0
120
none
26780
0
120
none
26781
0
120
none
26782
0
120
none
26783
0
120
none
26784
0
120
none
26785
0
120
none