CPR Plumbers + Electricians

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1024299
0
180
block

What should an individual do if they are having trouble breathing?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
1024300
0
180
none
1024324
0
180
none
1024325
0
180
none
1024326
0
180
none
1024328
0
180
none
1024329
0
180
none
1024331
0
180
none
1024333
0
180
none
1024334
0
180
none
1024336
0
180
none
1024338
0
180
none
1024339
0
180
none
1024340
0
180
none
1024341
0
180
none