Covalent structures

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
217738
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Substances with covalent bonds can either be...?

Simple molecules or giant structures

Bạn đã nhận được nó phải không?

217739
0
120
none
217740
0
120
none
217741
0
120
none
217742
0
120
none
217743
0
120
none
217744
0
120
none
217745
0
120
none
217746
0
120
none
217747
0
120
none
217748
0
120
none
217749
0
120
none
217750
0
120
none