Covalent bonding

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
217729
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is covalent bonding?

The sharing of electrons

Bạn đã nhận được nó phải không?

217730
0
120
none