counselling level 3 exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
218629
0
240
block

What is the ABC model?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


218641
0
240
none
218642
0
120
none
218644
0
120
none
218648
0
360
none
218650
0
120
none
218652
0
120
none
218654
0
180
none
218670
0
240
none
218674
0
240
none
218675
0
240
none
218684
0
120
none
218616
0
120
none
218617
0
120
none
218618
0
120
none