Construction Technology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
100790
0
20
block

Which of these are types of shallow foundation?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
100791
0
30
none