Concrete Level 1 test 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
366095
0
60
block

In order to minimize segragation, concrete must not be dropped more than ____ feet

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


366096
0
60
none
366097
0
60
none
366098
0
60
none
366099
0
60
none
366100
0
60
none
366101
0
60
none
366102
0
60
none
366103
0
60
none
366104
0
60
none
366105
0
60
none
366057
0
60
none
366058
0
60
none
366059
0
60
none
366060
0
60
none