Computing Exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
455852
0
20
block

A ring topology is the best topology to use

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
455854
0
30
none
455858
0
60
none
455860
0
60
none