Computing Exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
455838
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is a network?

A group of computers connected together either by cables, a server or wireless

Bạn đã nhận được nó phải không?

455839
0
60
none
455840
0
60
none
455841
0
60
none
455842
0
60
none
455843
0
60
none
455845
0
60
none
455846
0
60
none
455847
0
60
none
455848
0
60
none