Computer Cat 2 Grade 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
598188
0
15
block

Which of the following should not be done?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


598190
0
15
none
598191
0
15
none
598192
0
15
none
598193
0
15
none
598196
0
15
none
598197
0
15
none
598198
0
15
none
598199
0
15
none
598200
0
15
none
598202
0
15
none
598203
0
15
none
598204
0
15
none
598205
0
15
none
598206
0
15
none