Competencia gramatical

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
494101
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

¿Cuáles son los tipos de morfemas en los que las palabras pueden clasificarse?

Raíces. Afijos (prefijos, sufijos, infijos)

Bạn đã nhận được nó phải không?

494103
0
60
none
494104
0
60
none
494106
0
60
none
494107
0
60
none
494108
0
60
none
494111
0
60
none
494162
0
60
none
494163
0
60
none
493722
0
60
none
493723
0
60
none
493753
0
60
none
493754
0
60
none
493755
0
60
none
493756
0
60
none