Comparison of Adjectives

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
439414
0
60
block

Match the adjectives

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

short

big

nice

interesting

beautiful

Nhấp và kéo

shorter

more interesting

bigger

more beautiful

nicer


439418
0
60
none