Comparatives VS Superlatives

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
615170
0
0
block

the / of the class / Manu / intelligent / most

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

Nhấp và kéo

Manu is the most intelligent of the class.


615171
0
0
none
615172
0
0
none
615174
0
0
none
615180
0
0
none
615196
0
0
none
615207
0
0
none
615214
0
0
none
611173
0
0
none