Colors (2A p74, 83)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485130
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)




Khớp văn bản

紅色

黃色

藍色

綠色

黑色

白色

粉紅色

紫色

橙色

Nhấp và kéo

lan se; blue

lu se; green

huang se; yellow

bai se; white

hei se; black

chéng sè; orange

fen hong se; pink

hong se; red

zi se; purple