Colors (2A p74, 83)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485127
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

紅色

黃色

藍色

綠色

黑色

白色

粉紅色

紫色

橙色

Nhấp và kéo

lan se; blue

chéng sè; orange

huang se; yellow

hei se; black

fen hong se; pink

zi se; purple

lu se; green

hong se; red

bai se; white