Colores, Números y Profesionales

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
106823
0
330
block

Match the colors from English to Spanish

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Red

Orange

Yellow

Green

Blue

Purple

Pink

White

Grey

Black

Nhấp và kéo

Azul

Negro

Rojo

Verde

Grís

Amarillo

Anaranjado

Rosa

Morado

Blanco


106824
0
330
none
106825
0
900
none