Coach-athlete relationships

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
206127
0
240
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the definition of coach-athlete relationship?

A situation in which a coach's and athletes cognitions, feelings and behaviours are mentally and casually interrelated

Bạn đã nhận được nó phải không?

206129
0
240
none
206131
0
240
none