Clouds

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
407971
0
120
block

Match the code to the height of lowest cloud

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

0

1

2

3

4

Nhấp và kéo

Up to 300ft

Up to 999ft

Up to 1999ft

up to 150

Up to 600ft


407972
0
120
none
407103
0
120
none
407104
0
120
none
407105
0
120
none
407106
0
120
none
407107
0
120
none
407108
0
120
none
407109
0
120
none
407110
0
120
none
407111
0
120
none
407112
0
120
none
407113
0
120
none
407114
0
120
none
407115
0
120
none