CLINICAL CHEMISTRY-LIVER

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
364293
0
120
block

Order the pathway of blood through the liver

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Central Vein

Inferior Vena Cava

Blood flows from Portal Vein and Hepatic Artery

Hepatic Vein

Sinusoids


364298
0
120
none
364299
0
120
none
364317
0
60
none
364318
0
60
none
364319
0
60
none
364320
0
60
none
364321
0
60
none
364322
0
60
none
364323
0
60
none
364324
0
60
none
364325
0
60
none
364326
0
60
none
364327
0
60
none
364328
0
60
none