Clasificación de polinomios

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
498673
0
300
block

Clasifica cada polinomio por la cantidad de sus términos

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

2x + 3xy

2xy + 3x − 3

2x + 3y + 5z − 3

-12xyz

Nhấp và kéo

Binomio

Monomio

Polinomio de "4" términos

Trinomio