CISSP Chapter 9 Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
25260
0
120
block

Why is it difficult to investigate computer crime and track down the criminal?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
25261
0
120
none
25262
0
120
none
25263
0
120
none
25264
0
120
none
25265
0
120
none
25266
0
120
none