CISSP Chapter 7 Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
24910
0
120
block

What is the goal of cryptanalysis?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
24912
0
120
none
24913
0
120
none
24914
0
120
none
24917
0
120
none
24918
0
120
none