CISCO 1 Chapter 4

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
578077
0
120
block

Refer to the exhibit. What is wrong with the displayed termination?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


578078
0
120
none
578079
0
120
none
578080
0
120
none
578081
0
120
none
578083
0
120
none
578084
0
120
none
578085
0
120
none
578086
0
120
none
578087
0
120
none
578090
0
120
none
578091
0
120
none
578092
0
120
none
578094
0
120
none
578095
0
120
none