Circulatory Histology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
518315
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Specialised conducting cardiac cells - differences from cardiac muscle cells

Fewer myofibrils, abundant glycogen granules + mitochondira THEREFOR paler staining

Bạn đã nhận được nó phải không?

518317
0
60
none
518318
0
60
none
518320
0
60
none
518321
0
60
none
518323
0
60
none
518324
0
60
none