Circulatory Histology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
518288
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Basic structure of circulatory system

Endothelium, tunica intima, tunica media, tunica adventitia

Bạn đã nhận được nó phải không?

518289
0
60
none
518290
0
60
none
518291
0
60
none
518292
0
60
none
518294
0
60
none
518302
0
60
none
518303
0
60
none
518304
0
60
none
518305
0
60
none
518306
0
60
none
518308
0
60
none
518311
0
60
none
518312
0
60
none
518313
0
60
none