Christianity - Beliefs & Teaching - Genesis Creation story & The Nature of Humanity

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
435487
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the Genesis creation story?

How Christians believe the world was formed

Bạn đã nhận được nó phải không?

435489
0
120
none
435490
0
120
none
435491
0
120
none
435492
0
120
none
435493
0
120
none
435494
0
120
none
435495
0
120
none
435500
0
120
none
435502
0
120
none
435503
0
120
none