Chlorhexidine

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
491045
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

first used

1976 first used in dentistry when deemed safe and effective anti-plaque agent

Bạn đã nhận được nó phải không?

491046
0
180
none
491047
0
180
none
491048
0
240
none
491049
0
360
none
491050
0
420
none
491051
0
480
none
491052
0
420
none
491053
0
240
none
491054
0
240
none
491055
0
240
none