Chess Lesson 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
63943
0
120
block

What is the correct way to layout a chessboard?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
63945
0
120
none
63946
0
120
none