Chemistry revision 2018

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
474965
0
60
block

Match the solutions to their colour and properties

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Iodine/Iodine solution

Bromine/Bromine water

Chlorine/Chlorine solution

Fluorine

Nhấp và kéo

Red liquid, volatile/yellow

Black solid, soft, purple gas/orangy

Yellow gas, very reactive

Greeny, yellow gas


474966
0
60
none
474967
0
60
none
474968
0
60
none
474970
0
60
none
474971
0
60
none
474972
0
60
none
474973
0
60
none
371363
0
60
none
371364
0
120
none
371365
0
120
none
371366
0
60
none
371367
0
60
none
371368
0
60
none
371369
0
120
none