Chapter 8- Rotation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
579686
0
60
block

An object's resistance to a change in its rotational velocity is called its

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
579687
0
60
none
579688
0
60
none
579689
0
60
none
579691
0
60
none
579692
0
60
none
579694
0
60
none
579695
0
60
none
579697
0
60
none
579698
0
60
none
579700
0
60
none