Chapter 8- Rotation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
579668
0
60
block

What is the rotational speed of the hand on a clock that measures the minutes?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
579669
0
60
none
579670
0
60
none
579672
0
60
none
579673
0
60
none
579674
0
60
none
579675
0
60
none
579676
0
60
none
579677
0
60
none
579678
0
60
none
579679
0
60
none
579680
0
60
none
579683
0
60
none
579684
0
60
none
579685
0
60
none