Chapter 6.2 (41-60)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
376962
0
180
block

Thunderstorms which generally produce the most intense hazard to aircraft are

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


376963
0
180
none
376964
0
180
none
376965
0
180
none
376966
0
180
none