Chapter 3 - Operating Systems

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
400176
0
120
block

Which of the following operating systems can you freely modify if you choose?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
400177
0
1200
none
400223
0
1200
none
400225
0
1200
none
400227
0
1200
none
400230
0
1200
none
400267
0
1200
none
400268
0
1200
none
400270
0
1200
none
400271
0
1200
none
400272
0
1200
none
400273
0
1200
none
400276
0
1200
none
400277
0
1200
none
400278
0
1200
none