Chapter 3.0 (1-20)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
370264
0
180
block

The four forces acting on an airplane in flight are

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


370265
0
180
none
370266
0
180
none
370267
0
180
none
370268
0
180
none
370269
0
180
none
370271
0
180
none
370273
0
180
none
370274
0
180
none
370276
0
180
none
370277
0
180
none
370278
0
180
none
370279
0
180
none
370280
0
180
none
370281
0
180
none