Chapter 130 : Hypospadias

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
431044
0
120
block

Histologic studies of embryos suggest ventral penile curvature results from:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


431045
0
120
none
431046
0
120
none
431047
0
120
none
431048
0
120
none
431049
0
120
none
431050
0
120
none
431051
0
120
none
431052
0
120
none
431053
0
120
none
431054
0
120
none
431055
0
120
none
431056
0
120
none
431057
0
120
none
431058
0
120
none