Chapter 126 : Posterior Urethral Valves

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
430961
0
120
block

Most patients with posterior urethral valves are diagnosed:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


430962
0
120
none
430963
0
120
none
430964
0
120
none
430965
0
120
none
430966
0
120
none
430967
0
120
none
430968
0
120
none
430969
0
120
none
430970
0
120
none
430971
0
120
none
430972
0
120
none