Chapter 12.3 (61-80)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
388222
0
180
block

No person may operate an aircraft in aerobatic flight when

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


388223
0
180
none
388225
0
180
none
388226
0
180
none
388227
0
180
none