Chapter 1 Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
312065
0
120
block

Name each property in order with its corresponding step: 36 + 23 + 14 + 7 Step 1: 36 + 14 +23 +7 Step 2: (36 + 14) + (23 + 7) Step 3: 50 + 30 or 80

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

Nhấp và kéo

Substitution

Commutative Property

Associative Property


312071
0
120
none
312076
0
120
none
312083
0
120
none
312088
0
120
none
312093
0
120
none
312096
0
120
none
312099
0
120
none
312101
0
120
none
312105
0
120
none
312110
0
120
none
312062
0
120
none