Chapter 084 : Robotic and Laparoscopic Bladder Surgery

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
430149
0
120
block

Laparoscopic ureteral reimplantation can be performed:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)














430150
0
120
none
430151
0
120
none
430152
0
120
none
430153
0
120
none
430154
0
120
none
430155
0
120
none
430156
0
120
none
430157
0
120
none
430158
0
120
none
430159
0
120
none