Chapter 051 : Benign Renal Tumors

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
429320
0
120
block

The most accurate imaging study for characterizing a renal mass is:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


429321
0
120
none
429322
0
120
none
429323
0
120
none
429324
0
120
none
429325
0
120
none
429326
0
120
none
429327
0
120
none
429328
0
120
none
429329
0
120
none
429330
0
120
none
429331
0
120
none
429332
0
120
none
429333
0
120
none
429334
0
120
none