Chapter

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
81229
0
180
block

What is the purpose of the passive-interface command?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


81230
0
180
none
81231
0
180
none
81232
0
180
none
81233
0
180
none
81234
0
180
none
81235
0
180
none
81236
0
180
none
81237
0
180
none
81238
0
180
none
81239
0
180
none
81240
0
180
none
81241
0
180
none
81242
0
180
none
81243
0
180
none