changes of state

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
30342
0
108
block

match these up

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

solid to liquid

liquid to gas

liquid to solid

gas to liquid

Nhấp và kéo

melting

evaporation

solydifying

condensing


30344
0
120
none
30345
0
120
none
30346
0
120
none