Changes in a Germinating Seed

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
117276
0
60
block

It protects the embryo.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


117278
0
60
none
117279
0
60
none
117280
0
60
none
117281
0
60
none
117282
0
60
none
117283
0
60
none
117285
0
60
none
117287
0
60
none
117290
0
60
none
117292
0
60
none
117293
0
60
none
117294
0
60
none
117295
0
60
none
117297
0
60
none